Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra tehničar transfuzista – Služba za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima – služba opšte hirurgije – sektor zajedničkih medicinskih poslova, na određeno vreme do šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena srednja medicinska škola opšteg ili laboratorijskog smera
– položen stručni ispit sa ili bez položenog programa specijalističkog obrazovanja obrazovnog profila medicinske sestre – tehničara za rad u Službi za snabdevanje krvlju i krvnim derivatima (IV ili V stepen stručne spreme)

bolnica movostirs

2. Bravar – Mašinski odsek sa termoenergetikom – Odeljenje za tehničke poslove, služba za tehničke poslove – Sektor za pravne ekonomsko – finansijske, tehničke i druge poslove, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– Izvršilac 1

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– Završena škola KV bravara (III stepen stručne spreme)
– šest meseci radnog iskustva

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
– potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
– potvrda o radnom iskustvu
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 29. decembra na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i