Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za nekoliko profila.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja služba za specijalističko konsultativne preglede – sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

– Izvršilac – 2.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13 i 75/14 ) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.

-Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte hirurgije ili završen Medicinski fakultet sa položenim stručnim ispitom (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

2. Medicinska sestra – tehničar – odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije – služba opšte hirurgije – sektor za hirurške grane medicine – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

– izvršilac – 1.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati trebe da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.

– Završena srednja medicinska škola opšteg smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

3. Medicinska sestra – tehničar – odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – služba za specijalističko konsultativne preglede – sektor zajedničkih medicinskih poslova – na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.

– izvršilac – 1.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored uslova utvrđenih članom 24 Zakona o radu (Službeni glasnik RS broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009) kandidati trebe da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opšte bolnice.

– Završena srednja medicinska škola opšteg ili akušerskog smera (četvrti stepen stručne spreme)
– položen stručni ispit

Opis poslova: Utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Zainteresovani kandidati za radno mesto treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju:
potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom
– overenu fotokopiju diplome o završenoj školi koja se traži oglasom – overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
– Overena fotokopija uverenja o položenom specijalističkom ispitu
– dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom

Napomena: Lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radno mesto za koje je raspisan oglas, izdat od Dispanzera medicine rada dužni su da dostave kandidati koji budu primljeni u radni odnos.

Konkurs je objavljen 28. jula na sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Možda Vam se svidi i