Sremska Mitrovica – Velika količina padavina koja je zahvatila Sremsku Mitrovicu protekla dva dana nije izazvala veće probleme u kanalizacionom sistemu.

Iz Glavnog kolektora fekalne crpne stanice „Čikas“ koji sakuplja celokupne otpadne vode iz grada ispuštano je u recipijent oko 500 l/s vode. Poređenja radi, u uobičajenim, redovnim uslovima, ta količina vode iznosi oko 100 l/s, što jasno govori o tome koliko su enormno premašene prosečne količine.

Kapaciteti Glavnog kolektora „Čikas“ i još 7 fekalnih crpnih stanica funkcionišu normalno, tako da i pored veće količine atmosferskih padavina, prepumpavanje dotoka atmosferskih i fekalnih otpadnih voda ne ugrožava sistem kanalizacije. U RJ „Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda“ organizovana su redovna dežurstva sa ciljem daljeg praćenja situacije i blagovremenog reagovanja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U proteklom periodu, na svim fekalnim crpnim stanicama preduzimane su preventivne mere i aktivnosti, kao i redovno održavanje sa ciljem normalnog funkcionisanja sistema za otpadne komunalne vode. To između ostalog podrazumeva kontinuirani nadzor, redovne obilaske i pravovremene intervencije na objektima ovog sistema.

Tokom cele prošle godine izvedeno je oko 400 intervencija na odgušenju fekalne kanalizacije i crpljenju septičkih jama. Obavljanje ovog posla sada je efikasnije zahvaljujući nabavci cisterne koja je namenjena crpljenju otpadnih voda i odgušenju cevovoda. Uz postojeće vozilo koje je angažovano na odgušenju fekalne kanalizacije, radom nove cisterne omogućeno je kvalitetnije održavanje kanalizacione mreže u gradu. Pored ove osnovne namene, cisterna se koristi i za crpljenje septičkih jama. Tako građani koji nisu priključeni na kanalizacionu mrežu mogu da reše problem odvođenja otpadnih voda, kako u gradu, tako i u seoskim sredinama.

You may also like