Sremska Mitrovica – JKP „Komunalije“ oglasilo je javno nadmetanje putem licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta. Rok za podnošenje prijava je 10. novembar do 12,00 časova a prijave će se otvarati istog dana u 12.30 sati.

logo-300x300

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 4036-1/15
Датум: 30.10.2015.

На основу члана 23. Став 2) Одлуке о прибављању, располагању и управљању стари у јавној својини (“Сл. Лист града Сремска Митровица” бр.11/2014), тe сагласности Градоначелника бр.464-115/2015-II од 11.09.2015.године, одребама Закона о јавној својини Републике Србије (Сл. Гл. РС 72/2011, 88/2013, 105/2014), и одредбама Правилника о јавном надметању за закуп пољопривредног земљишта Јавно комунално предузеће „Комуналије“ из Сремске Митровице :

објављује

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
I.
-ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-

Расписује се оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у катастарској општини Сремска Митровица.

Прво јавно надметање за парцеле бр.8330, 8331, 8329, 8328, 8327, 8326 и делове парцела бр.833/2 и 8333/1 К.О. Сремска Митровица.

Укупна површина парцела које се дају у закуп (hа, а, m²) износи 8ha 34a 78m²

Почетна цена закупа износи 3.656,34 eura

Депозит је утврђен у износу од 20% од почетне цене и износи 731,27 eura

Лицитациони корак износи 5% од износа почетне цене закупа, oдносно износ од 182,82 еura

II.
Временски период давања у закуп земљишта је пет година.

III.
Земљиште из овог огласа се даје у закуп у виђеном стању и закупац се не може позивати накнадно на његове физичке недостатке.
Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити сваког радног дана у времену од 08 до 14 часова. Контакт особе су Ђукић Зоран бр. телефона 069/712-136 и Михајло Јовановић бр. телефона 069-712-383. Понуђачи који желе извршити обилазак пољ. земљишта које се даје у закуп дужни су да се дан раније пријаве особи за контакт.
IV.
Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
V.
Земљиште из овог огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

VI.
-УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ-

Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта има:
-физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са пребивалиштем у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта у истој катастарској општини и има својство осигураника пољопривредника код Републичког фона ПИО.
-правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, које је власник најмање 10 ха пољопривредног земљишта у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска парцела

VII.
Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним копијама. Пријава мора да садржи:
1.копију личне карте за физичка лица, односно извод извод из привредног регистра (не старији од 6 месеци од дана објављивања огласа) за правна лица
2.картицу регистрованог газдинства за физичка лица односно доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта у К.О. у којој се налази предметно надметање за правна лица
3.доказ из ПИО фонда о пријави на осигурање пољопривредника за физичка лица
4. доказ о уплати депозита.

VIII.
Понуђачи су дужни да изврше уплату депозита у износу који је назначен на почетку огласа тако што ће исту извршити уплатом на рачун ЈКП “Комуналије“ бр. 205-82378-13 отворен код Комерцијалне банке. Свим понуђачима осим најповољнијем и другом најповољнијем се враћају износи који су уплаћени на име депозита одмах након лицитације. Другом најповољнијем понуђачу износ уплаћеног депозита се враћа у року од 6 дана након завршене лицитације тј. након истека рока за жалбу и правноснажности Одлуке о додели уговора, и истека рока за уплату најповољнијег понуђача. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач oдустане од своје понуде депозит се не враћа.

IX.
Пријава за лицитацију, мора да буде достављена у затвореном коверти и мора да садржи све побројане доказе из претходног члана огласа у зависности да ли се ради и о физичком или правном лицу.
На коверти мора да буде назначено на предњој страни следеће
– Адреса ЈКП Комуналије Стари Шор бр.114 са назнаком за лицитацију за закуп пољопривредног земљишта
На задњој страни мора да буде написано
– име и презиме и адреса понуђача

X.
Рок за подношење пријава је 10.новембар.2015.године до 12,00 часова. Благовременим пријавама ће се сматрати само оне пријаве које су пристигле до 12,00 часова. Све неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране и биће одбачене.
XI.
Отварање пријава и поступак јавног надметања спровeшће се дана 10.11.2015.године у 12,30 часова у згради дирекције ЈКП “Комуналије” ул.Стари Шор.114 Сремска Митровица. Уколико излицитирана цена пређе двоструки износ почетне цене, потребно је да понуђачи који настављају лицитацију допуне депозит у висини од 50% излицитиране цене.

XII.
Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 5 дана од правноснажности Одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правноснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта умањеном за износ уплаћеног депозита, коју ће доставити надлежној служби предузећа.
Уколико Понуђач не достави уплату из става 2. Ове тачке уговор ће бити раскинут и биће понуђено закључење истог другом најповољнијем понуђачу. У случају и да други најповољнији понуђач одустане од закључења уговора износ депозита му неће бити враћен.

 

Možda Vam se svidi i