Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje danas je objavila konkurs za dodelu studentskih stipendija najboljim studentima na fakultetima i Visokim školama čiji je osnivač Republika Srbija za period oktobar 2015. – jul 2016. godine.

Konkurs je namenjen studentima osnovnih akademskih i master studija iz svih studijskih oblasti na fakultetima, u fiksnom neto novčanom mesečnom iznosu od 10.500,00 (desetipohiljada) dinara po studentu i studentima osnovnih strukovnih i specijalističkih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola (dole navedenih studijskih modula i programa) u fiksnom neto novčanom mesečnom iznosu od 7.000,00 (sedamhiljada) dinara po studentu.

stipendije

Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine osnovnih akademskih i master studija i to:
– DRUGA GODINA – stipendije iz svih studijskih oblasti,
– TREĆA GODINA – stipendije iz svih studijskih oblasti,
– ČETVRTA GODINA – stipendije iz svih studijskih oblasti,
– PETA GODINA (odnosno ŠESTA) – stipendije iz svih studijskih oblasti.

Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine osnovnih i specijalističkih strukovnih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola odnosno škola elektrotehnike i računara i to iz sledećih studijskih modula i programa:

Osnovne strukovne studije – prvi nivo:
• Mašinstvo
• Mašinsko inženjerstvo
• Proizvodno mašinstvo i računarske tehnologije
• Elektrotehnika
• Informacione tehnologije
• Elektronsko poslovanje
• Automatika
• Automatika i sistemi upravljanja vozilima
• Elektronika
• Elektronika i telekomunikacije
• Inženjerski menadžment

Specijalističke strukovne studije – drugi nivo:
• Mašinstvo
• Elektronika
• Mehatronika
• Tehnologije
• Inženjerski menadžment

Osnovni uslovi koje kandidati tzreba da ispunjavaju su:

– da su državljani Srbije ili da imaju status izbeglice,
– da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci, ili boravište u istom trajanju – za lica koja imaju status izbeglice,
– da do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života,
– da su upisali bilo koju godinu osnovnih ili master studija, odnosno osnovnih strukovnih ili specijalističkih strukovnih studija izuzev prve u školskoj 2015/2016. godini,
– da je prosečna ocena najmanje 9.00 – za sve prethodne godine osnovnih
akademskih studija, a za master studije objedinjene sve prethodne osnovnih i
master studija,
– da je prosečna ocena najmanje 9.50 – za sve prethodne godine osnovnih
strukovnih studija, a za specijalističke studije objedinjene sve prethodne
godine osnovnih strukovnih studija
– da su do zatvaranja raspisanog Konkursa položili sve ispite iz prethodno
upisanih godina.

Uz prijavu kandidati dostavljaju:

• obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.org.rs),
• kratku biografiju (obavezno adresa i kontakt telefon),
• potvrdu o upisu odgovarajuće godine osnovnih, master odnosno specijalističkih studija,
• potvrdu fakulteta o smeru, studijskoj grupi, modulu (programu) položenim ispitima, prosečnoj oceni, sa spiskom svih ispita predviđenih nastavnim planom i programom fakulteta,
• uverenje o državljanstvu,
• fotokopiju lične karte, odnosno dokument kojim se dokazuje status izbeglice,
• potvrdu iz banke o tekućem računu studenta ili fotokopiju kartice tekućeg računa.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom Komisija razmatra i ocenjuje ispunjenost svih uslova propisanih Programom, u roku od 5 (pet) dana od dana završetka Konkursa.
Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Za studente čije su prijave blagovremene, potpune i dopuštene, Komisija dostavlja načelniku Gradske uprave rang-liste svih koji ispunjavaju uslove, po godinama studija.
O dodeli studentskih stipendija učesnicima Konkursa načelnik Gradske uprave će odlučiti rešenjem u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rang-liste od strane Komisije.
Učesnici u postupku dodele studentskih stipendija imaju pravo prigovora.
Protiv rešenja učesnik Konkursa može podneti prigovor Gradskom veću u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rešenja.
Na osnovu konačnog rešenja o dodeli studentskih stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiranju sa studentom.
Stipendisti ne mogu istovremeno biti i korisnici stipendija koje dodeljuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Fond za mlade talente Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije ili Republički fond za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka.

Prijave se dostavljaju na adresu:

GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANjE
ulica Svetog Dimitrija br. 13
22000 Sremska Mitrovica
sa naznakom „Javni Konkurs za dodelu studentskih stipendija“
lično ili putem pošte

Sve dodatne informacije u vezi javnog Konkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 19

Konkurs je otvoren dve nedelje, odnosno do 20. oktobra. Prijave za konkurs možete pronaći OVDE.

Možda Vam se svidi i