Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Analiza savske vode je izvršena dana 20. avgusta, 2014. godine i to na tački uzorkovanja: reka Sava – Gradska plaža – sredina plaže, reka Sava – Bogaz, reka Sava – Dispanzer, reka Sava – mala plaža.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska vodaa lokalitetu reka Sava – Gradska plaža – sredina plaže NE ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Na lokalitetima: Reka Sava – Bogaz, Reka Sava – Dispanzer, Reka Sava – Mala plaža – ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

You may also like