Olakšice pri zapošljavanju novih radnika

Sremska Mitrovica – Kao jednu od mera podsticanja pri zapošljavanju Narodna skupština republike Srbije 1. jula ove godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje prema kojem se stiče pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za zapošljavanje novih radnika.

Svaki poslodavac – pravno lice ili preduzetnik iz privatnog sektora, koji zaposli novo lice, ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade isplaćene zaključno sa 30. junom 2016. godine

Usvojenim zakonskim rešenjima propisana je olakšica za zapošljavanje novih radnika nezavisno od kategorije lica kojoj pripadaju, prema starosnoj granici, odnosno radnom iskustvu.

Kao datum sticanja prava na olakšicu uzima se datum zasnivanja radnog odnosa lica za koje poslodavac traži olakšicu.

Predlogom izmena Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je da poslodavci u privatnom sektoru koji zaposle nove radnike imaju pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na njihovu zaradu i to:

– 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
– 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
– 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Precizirano je da zbir iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac ima pravo na povraćaj i iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac nema pravo na povraćaj, predstavlja iznos ukupno plaćene obaveze doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Olakšicu može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine ili poslodavac koji je započeo obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poreske olakšice za zarade novozaposlenih ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, kao i poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom.

You May Also Like