Olakšice na zarade novozaposlenih

Sremska Mitrovica – Predlogom izmena Zakona o porezu na dohodak građana predviđeno je da poslodavci u privatnom sektoru koji zaposle nove radnike imaju pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na njihovu zaradu.

Kako se navodi u tom predlogu, koji je nedavno usvojila Vlada Srbije, poslodavac će imati pravo na povraćaj 65% plaćenog poreza ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet radnika, 70% ako zaposli od 10 do 99 radnika i 75 procenata za zapošljavanje najmanje 100 novih radnika.

Predloženom poreskom olakšicom, kao je obrazloženo, omogućava se da poslodavci smanje troškove svog poslovanja i podstiče legalno zapošljavanje. Olakšice na zarade odnose na zapošljavanje novih radnika nezavisno od starosne granice, odnosno radnog iskustva.

Izmene Zakona o porezu na dohodak, prema predlagaču, primenjivaće se od 1. jula ove, a poreske olašice može ostvariti poslodavac koji poveća broj zaposlenih u odnosu na broj radnije koje je zapošljavao 31. marta, kao i onaj koji započne objavljanje delatnosti posle tog datuma.

Poslodavac, odnosno preduzetnik, koji zaposli novog radnika, ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 30. junom 2016. godine, navodi se u Predlogu izmena Zakona o porezu na dohodak građana.

Poreske olakšice za zarade novozaposlenih ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, kao i poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom.

U predlogu zakona se ističe da za njegovo sprovođenje nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Srbije, uz napomenu da poreske olakšice poslodavcima za novozaposlene predstavljaju jednu od mera reforme poslovnog okruženja.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana Vlada Srbije je uputila Skupštini na usvajanje po hitnom postupku, a stupiće na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“.

You May Also Like