Sremska Mitrovica – Dom zdravlja Sremska Mitrovica raspisao je oglas za prijem u radni odnos četiri radnika na određeno vreme sa punim radnim vremenom.
Konkurs je objavljen 07. marta na sajtu Doma zdravlja a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Oglas je raspisan za radna mesta: doktor medicine – Zdravstvena stanica Laćarak Služba opšte medicine, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja,
medicinska sestra – Zdravstvena stanica Čalma Služba opšte medicine, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja,
diplomirani pravnik – referent za opšte pravne poslove Pravne službe, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka zaposlenog radnika sa bolovanja i zubni asistent – Stomatološka ambulanta Laćarak Stomatološka služba, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka zaposlenog radnika privremeno raspoređenog na druge poslove u Domu zdravlja Sremska Mitrovica.

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII 1 stepen stručne spreme).

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju posedovati završenu Medicinsku školu opšteg ili akušerskog smera, položen stručni ispit (IVstepen stručne spreme).

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 3 moraju posedovati dokaz o završenom Fakultetu pravnog smera, sa položenim ili bez položenog pravosudnog ispita, 1 godinu radnog iskustva u struci. (VII stepen stručne spreme).

Kandidati za radno mesto pod brojem 4 moraju posedovati dokaz o završenoj srednjoj medicinskoj školi stomatološkog, zubotehničkog ili opšteg smera sa položenim stručnim ispitom (IVstepen stručne spreme).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Sremska Mitrovica i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Doma zdravlja „Sremska Mitrovica“ Sremska Mitrovica, ul. Stari šor 65, sa naznakom „OGLAS“.

Zainteresovani kandidati treba da uz molbu prilože potrebnu dokumentaciju: fotokopije diplome o završenom odgovarajućem fakultetu ili fotokopiju o završenoj srednjoj stručnoj spremi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za radno mesto na koje su se prijavili radi dokaza o ispunjavanju uslova i dokaz o potrebnom radnom iskustvu za radno mesto za koje podnose molbu.

Lice koje bude izabrano, dostaviće overene fotokopije navedenih dokumenata prilikom prijema u radni odnos.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

You may also like