Sremska Mitrovica – Kako je saopštila Poreska uprava, od 01. marta pravila objedinjene naplate primenjuju se na:

1) sve isplate prihoda fizičkim licima na koje se obračunavaju porezi po odbitku koje se vrše od 01. 03. 2014. godine i
2) sve neizmirene i neprijavljene obaveze za porez po odbitku (u daljem tekstu: obaveze) koje su nastale (jer su isplaćeni neto prihodi fizičkim licima) pre 01. 03. 2014. godine.
Sve uplate obaveza na koje se primenjuju pravila objedinjene naplate vrše se na jedinstveni račun za poreze po odbitku: 840 – 4848 – 37

Pravila koja su za obračun i plaćanje obaveza važila pre primene objedinjene naplate od 01. 03. 2014. primenjuju se na:

1) sve obaveze za koje su zaključno sa 28.02.2014. godine podnete odgovarajuće zbirne poreske prijave, nezavisno od toga da li su obaveze ili neto prihod fizičkim licima plaćeni ili ne i

2) sve obaveze koje su plaćene na izvršene isplate prihoda fizičkim licima zaključno sa 28. 02. 2014. godine, nezavisno da li su odgovarajuće zbirne poreske prijave podnete ili ne.
Sve uplate obaveza na koje se ne primenjuju pravila objedinjene naplate vrše se na pojedinačne uplatne račune javnih prihoda na grupu računa 843.

You may also like