Sremska Mitrovica – Republički zavod za statistiku i UNICEF, započeli su peto nacionalno istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji ‒ MICS koje će trajati do 30. aprila.

mics-news-banne-c96a50818936
Istraživanje će obezbediti najveći pojedinačni izvor podataka koji se ne prikupljaju redovnim statističkim istraživanjima iz oblasti obrazovanja, uslova života, socijalne zaštite, zdravstvenog stanja i zaštite žena i dece. Istraživanjem će biti obuhvaćene i posebno ugrožene i marginalizovane grupe, poput Roma.

Dobijeni pokazatelji poslužiće za formulisanje politika, strategija i mera za unapređenje kvaliteta usluga i poboljšanje uslova života ženа i decе, kao i za praćenje napretka u sprovođenju nacionalnih i međunarodnih ciljeva i preuzetih obaveza. Podaci prikupljeni tokom petog ciklusa MICS-a biće objavljeni u posebnom izveštaju i dostupni na Internetu.
Istraživanje će biti sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 9100 domaćinstava na teritoriji Republike Srbije. U radu na terenu učestvuje 88 iskusnih anketara Republičkog zavoda za statistiku.

U sremu, ovim istraživanjem biće obuhvaćeno 326 domaćinstava u Sremu, sa njima će razgovarati sedam anketara.

Osim o primanjima, istraživanje će se baviti i zdravljem žena i dece, socijalnoj zaštiti, obrazovanju.
Upitnici koji će se naći pred članovima onih domaćinstava koja su odabrana da učestvuju u ovom istraživanju sadrže pitanja koja se odnose ne samo na njihov ekonomski, nego i na socijalni položaj. Istraživanje je anonimno, svi podaci o anketiranima biće zaštićeni.

O MICS-u
Istraživanje višestrukih pokazatelja (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) je međunarodni istraživački program razvijen od strane UNICEF-а u saradnji sa drugim agencijama UN koji se sprovodi svakih pet godina (sa tendencijom prelaska na trogodišnju periodiku) u više od 100 zemalja sveta, da bi se obezbedila međunarodna uporedivost, kontinuitet istraživanja i vremenska serija podataka. Istraživanje je usmereno na najosjetljiviji deo populacije: žene, decu do pet godina, ugrožene i marginalizovane grupe stanovništva. Neki od najvažnijih indikatora koji se izračunavaju iz podataka prikupljenih ovim istraživanjem su indikatori o uslovima u kojima deca rastu i razvijaju se, indikatori o vakcinaciji (imunizaciji) najmlađe dece, pothranjenosti i gojaznosti dece i sl.

You may also like