Sremska Mitrovica – Nova četiri pravilnika kojima se detaljnije reguliše promet nekretnina, stupiće na snagu sutra.

Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti predviđa da svaki posrednik mora da vodi evidenciju u pisanom obliku, koju će morati trajno da čuva, dok ugovor o posredovanju sa pratećom dokumentacijom mora da čuva najmanje 10 godina od zaključenja.

Evidencija će sadržati naziv opštine na kojoj se nepokretnost nalazi, adresu nepokretnosti (mesto, ulica i broj, katastarska parcela i katastarska opština), podatak o vrsti nepokretnosti čiji je promet, odnosno zakup predmet posredovanja, podatak o površini nepokretnosti, kao i podatak da li je pravni posao koji je predmet posredovanja zaključen ili nije zaključen, a ako jeste, onda tačan datum zaključenja.

U evidenciji će takođe morati da bude podatak o kupoprodajnoj ceni, odnosno zakupnini, kao i o fakturisanom iznosu posredničke naknade.

Prilikom evidentiranja vrste nepokretnosti, posrednik će morati da unese podatak o kakvoj se nepokrenosti radi – poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, poslovni prostor, lokal, magacin, industrijski objekat, stan, kuća, garaža i slično.

Pravilnik o poslovnom prostoru propisuje minimalne tehničke uslove za obavljanje te delatnosti.

Posrednik posao može da obavlja i u stanu, ako ima zaseban ulaz i sanitarni čvor, ali da ga ne koristi za stanovanje. Od opreme mora imati fiksni i mobilni telefon, pristup Internetu i elektronski čitač biometrijske lične karte sa čipom, računar i štampač.

Pravilnikom o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti propisuje se program ispita koji će se polagati pismeno i usmeno, kao i visina takse koja iznosi 14.000 dinara.

Pismeni deo ispita traje najviše dva sata, a kandidat mora da ogovara na pitanja iz oblasti prava vezanih za promet i zakup nepokretnosti, iz segmenta finansijskih i poreskih pravila, poznavanja menadžmenta i osnova prostornog planiranja i izgradnje.

Test se može organizovati i u elektronskoj formi uz automatsko utvrđivanje tačnosti odgovora kandidata. Smatra se da je kandidat položio test, ukoliko je tačno odgovorio na najmanje 60 odsto ukupnog broja pitanja.

Usmeni deo stručnog ispita traje najviše 30 minuta, a kandidat koji ne položi ispit može se prijaviti za polaganje u narednom ispitnom roku.

Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, predviđa da registar posrednika bude centralna elektronska jedinstvena javna baza podataka, kojoj će moći da pristupi svaki građanin i uveri se da njihovo poslovanje ispunjava zakonom tražene uslove.

Regisitar će sadržati sve podatke o posredniku, od upisa, preko adrese, matičnog broja, broja telefona, do podataka o zaposlenim licima, kao i zaštitnim merama.

Podnosilac zahteva moraće prethodno da ima položen stručni ispit i da dostavi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu i punomoćje, ako je potrebno.

Možda Vam se svidi i