Sremska Mitrovica – U četvrtak 26. Juna,  Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica,  obeležiće Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama, ove godine pod sloganom: „Poruka nade: Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti“.

Tom prilikom, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u saradnji sa Crvenim krstom, Domom zdravlja Sremska Mitrovica i Kancelarijom za mlade organizovaće okupljanje na gradskom trgu ( ispred zgrade biblioteke ) u 10.00 časova, gde će građani imati priliku da se informišu o ovom aktuelnom problemu.

Cilj kampanje je da se motiviše čitava zajednica za učešće u aktivnostima koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga. Posebno značajna ciljna grupa su mladi, koje treba motivisati za zdrave stilove života.

WDD14_logo_EN
26. jun – Međunarodni dan protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama
„Poruka nade: Zavisnost od droga se može sprečiti i lečiti”

Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izrazodlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine
drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i
zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Cilj kampanje je da se motiviše čitava zajednica za učešće u svim aktivnostima
koje mogu da doprinesu smanjenju zloupotrebe droga. Posebno značajna ciljna grupa su mladi koje treba motivisati za zdrave stilove života.

Slogan ovogodišnje kampanje je „Poruka nade: Zavisnost od droga se može
sprečiti i lečiti“ i ima za cilj da ukaže na značaj sprovođenja preventivnih
mera koje mogu sprečiti zavisnost od droga, ali i da istovremeno ukaže da se ova
bolest može lečiti.

Šta podrazumevaju prevencija i lečenje zavisnosti od droga?

S obzirom na mnogobrojne faktore koji utiču na konzumiranje droga među
mladima, programe prevencije zavisnosti i rada s decom i mladima treba
usmereti u pravcima koji će razvijati svestranije njihova interesovanja,
kreativnost i sposobnosti, stvoriti mogućnost da se razviju u osobu koja će
uspešno obavljati sve svoje životne uloge. Takođe, posebne napore je potrebno
uložiti u rano otkrivanje rizičnih grupa dece i mladih kao i onih koji potiču
iz rizičnog porodičnog i socijalnog okruženja ili onih koji pokazuju poremećaje
u ponašanju i započeli su s konzumiranjem psihokativnih supstanci,
Cilj preventivnih programa usmerenih na porodice je da poboljšaju odnose u
porodici, jačaju roditeljske veštine, komunikaciju unutar porodice i osnaže
ulogu porodice u prevenciji upotrebe droga.

Od polovine devedesetih godina 20. veka sve više je u upotrebi klasifikacija
prevencije na univerzalnu, selektivnu i indikovanu. Univerzalna prevencija je
usmerena na opštu populaciju i nema razliku u individualnom riziku za pojavu
zloupotrebe droga među članovima ciljne grupe. (npr. sva deca određenog uzrasta, lokalna zajednica, škola).

Selektivna prevencija je usmerena ka grupama koje se smatraju pod povećanim
rizikom na osnovu postojanja bioloških, psiholoških, socijalnih faktora
rizika, kao i faktora rizika iz okruženja. Indikovana prevencija je fokusirana
na visokorizične pojedince, npr. pojedinci koji su već eksperimentisali i imaju
probleme, ali ne ispunjavaju dijagnostičke kriterijume za zavisnost.

Pored značaja prevencije tokom ovogodišnje kampanje se naglašava i mogućnost
lečenja zavisnosti od droga. Imajući u vidu da zavisnost ima mnogo dimenzija i remeti mnogo aspekata života individue, tretman ove bolesti nikada nije
jednostavan.
Tretman mora pomoći osobi da prestane da koristi droge i da živi
bez droga, kao i da postigne produktivno funkcionisanje u porodici, na poslu i u
društvu.
Efikasan tretman osoba koje koriste drogu /ili ispunjavaju dijagnostičke
kriterijume zavisnosti uključuje mnoge komponente, od kojih je svaka usmerena ka posebnim aspektima bolesti i njenih posledica.

Tri decenije naučnih istraživanja i kliničke prakse su dale spektar efikasnih
pristupa tretmanu zavisnosti. Obimni podaci dokumentuju da je tretman
zavisnosti efikasan u istoj meri kao i tretman najvećeg broja drugih hroničnih medicinskih stanja.

Možda Vam se svidi i