Sremska Mitrovica – Ministarstvo zdravlja, Opšta bolnica Sremska Mitrovica 24. juna raspisala je oglase za prijem u radni odnos za sledeća radna mesta:

1. Kurir, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnice sa bolovanja. Uslov je završena Osnovna škola (I stepen stručne spreme).

Rok za podnošenje prijava za ovo radno mesto je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

2. Medicinska sestra-tehničar – za odeljenje neurologije sa intenzivnom negom, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Uslov je završena srednja Medicinska škola opšteg smera sa položenim stručnim ispitom (IV stepen stručne spreme).

3. Instrumentar – za sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Uslov je završena srednja Medicinska škola opšteg ili akušerskog smera sa položenim stručnim ispitom (IV stepen stručne spreme).

4. KV bravar, za mašinski odsek sa termoenergetikom, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i druge slične poslove, na određeno vreme do 6 meseci, sa punim radnim vremenom. Uslov je završena škola za kv bravara (III stepen stručne spreme) i 6 meseci radnog iskustva.

5. Medicinska sestra-tehničar – u služba pedijatrije, na određeno vreme sa punim radnim vremenom, do povratka odsutne radnice sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Uslov je završena srednja Medicinska škola opšteg ili pedijatrijskog smera sa položenim stručnim ispitom (IV stepen stručne spreme).

Rok za podnošenje prijava za ova radna mesta je 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili lično u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica, Stari šor 65, u zatvorenoj koverti sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz svaku prijavu na oglas za radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Više informacija o konkursu i potrebnoj dokumentaciji za prijavu možete pročitati ovde.

You may also like