Sremska Mitrovica – Ustavni sud je privremeno obustavio obavezu pacijenata da moraju da imaju lekara ukoliko žele da overe zdravstvenu knjižicu.

Sud je, saglasno odredbama Zakona o Ustavnom sudu, odlučio da ovo rešenje dostavi Narodnoj skupštini radi davanja odgovora. Rok za davanje odgovora je 60 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

– Ustavni sud je, povodom podnetih inicijativa i analizom odredaba osporenog Zakona, ocenio da njihovom primenom mogu nastupiti neotklonjive štetne posledice, po jedno od najvažnijih ljudskih prava, te je ocenio da je, do donošenja konačne odluke o oceni ustavnosti navedenih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju, nužno obustaviti dalju primenu pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu tih odredaba, objavljeno je na sajtu Ustavnog suda.

To znači da se, do donošenja odluke Ustavnog suda u ovom predmetu neće primenjivati odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima je propisano da se naknadna overa zdravstvene knjižice može izvršiti pod uslovom da je osigurano lice izvršilo izbor izabranog lekara.

You may also like