Sremska Mitrovica – Često se dešava da stariji građani Sremske Mitrovice tokom planiranja putovanja kod rođaka u Crnu Goru, zaborave da se raspitaju šta je potrebno za prelazak u susednu zemlju.

Državljani Srbije koji putuju u Crnu Goru, mogu ući ili sa pasošem ili sa ličnom kartom, ali samo sa biometrijskom ličnom kartom, po izboru.

Da bi dobili biometrijsku ličnu kartu potrebno je da predate zahtev za izdavanje biometrijske lične karte.Zahtev se podnosi lično u policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta, pri čemu je uz isti neophodno staviti na uvid sledeća dokumenta:prethodno izdatu ličnu kartu ili (ukoliko je izgubljena) drugu važeću ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva ( npr. pasoš ili vozačku dozvolu); original izvoda iz matične knjige rođenih izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (“Sl. glasnik R Srbije“, br. 20/09) ; original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci ) original izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka), izdat na obrascu sa neograničenim rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (“Sl. glasnik R Srbije“, br. 20/09), i priložiti: po želji, nije obavezno, fotografiju veličine 50h50 mm (koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, ne starija od šest meseci i koja ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti) za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta ; dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte i troškove tehničke izrade lične karte.

Važno je da ne zaboravite da u Crnu Goru više ne možete ući sa starom ličnom kartom.

 

 

You may also like