Sremska Mitrovica – Obaveštavaju se građani (domaćinstva) sa teritorije Grada Sremske Mitrovice, da će Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica, počev od 08. aprila 2013.g. (ponedeljak) početi sa prijemom zahteva za izdavanje Uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca radi umanjenja mesečne obaveze za određene količine utrošene električne energije ili prirodnog gasa, a u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu („Službeni glasnik RS” broj 27/2013).

Prijem zahteva, vršiće se u prostorijama Gradske uprave, uslužni centar – šalter br 8.Uz zahtev za izdavanje Uverenja, potrebno je priložiti sledeće:

Dokaz o broju članova domaćinstva sa imenima i prezimenima i JMBG (izvod iz matične knjige rođenih i venčanih, overena izjava dva svedoka)

Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima članova domaćinstva

Dokaz Službe za katastar nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja o posedovanju nepokretnosti i prihodima od nepokretnosti,

Dokaz o pravu svojine na nepokretnosti u kojoj živi domaćinstvo

Uverenje poreske uprave da li poseduje imovinu koja podleže oporezivanju

Dokaz o zakupu stana – kuće

Poslednji račun za električnu energiju/prirodni gas na adresi stanovanja

Obrazac zahteva za izdavanje uverenja mogu se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave.

You may also like