Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ Sremska Mitrovica  obavestava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio  Zavod za javno zdravlje  Sremska Mitrovica. Analiza savske vode je  izvršena  dana 22. maja i to na tačkama uzorkovanja :  Reka Sava-Gradska plaža Mala plaža, Reka Sava-Gradska plaža Početak plaže, Reka Sava-Gradska plaža Sredina plaže, Reka Sava-Gradska plaža Kraj plaže.

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara  savska voda na navedenim lokalitetima  ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Uzorkovana je i voda za piće u objektu-Gradska plaža, javni toalet i Gradska plaža tuš broj 1, dana 22.maja. Uzorak vode prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl.list SRJ br.42/98 i 44/99, na osnovu stručnog razmatranja, podataka o vodo-objektu i rezultata laboratorijskih analiza, sa aspekta analiziranih parametara je HIGIJENSKI ISPRAVAN.

Kada sezona kupanja bude otvorena, preporučuje se gradjanima da izbegavaju ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece, posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

Mole se svi građani da  se u toku boravka na plaži  pridržavaju pravila zabrane igre s loptom u vodi i peščanom delu plaže obeleženom znakovima zabrane, kako ne bi ometali odmor i rekreaciju posetilaca Gradske plaže.

You may also like