Sremska Mitrovica – Građani sa prebivalištem na području Grada Sremska Mitrovica mogu izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak i mogu tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku na spisku najkasnije 15 dana pre sprovođenja izbora.

Uvid se može izvršiti u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici svakog radnog dana i subotom od 7 do 15 časova, ili na internet stranici www.drzavnauprava.gov.rs unošenjem svog jedinstvenog matičnog broja.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i promenu ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti. Interno raseljena lica upisuju se u birački spisak prema mestu u kojem su prijavljeni.

Do 15. aprila je rok za podnošenje zahteva za glasanje prema mestu boravišta u zemlji. Od 20. aprila sve izmene u biračkom spisku vršiće Ministrarstvo za ljudska i manjinska prava.

You may also like