Skuplje cigarete

Sremska Mitrovica – Minimalna akciza po paklici cigareta od 1. januara 2012. biće povećana sa dosadašnjih 61 na 71 dinar, utvrđeno je izmenama Zakona o akcizama koje je večeras usvojila Skupština Srbije.

Prema računici Ministarstva finansija, povećanjem akciza na cigarete godišnji prihodi budžeta biće povećani za 1,3 milijarde dinara.

Usvojenim izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje porodilje preduzetnice neće plaćati doprinose na osnovu ostvarene oporezive dobiti za vreme dok su na porodoljskom odsustvu.

Izmenama tog zakona utvrđena je i nova osnovica za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike.

Usvojene su i izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojima se uvode poreski podsticaj za korisnike slobodnih zona.

Izmenama tog zakona se omogućava davanje poreskih olakšica neprofitnim organizacijama, odnosno ustanovama koje prihode pretežno ostvaruju na tržištu.

Usvojenim izmenama tog zakona stvaraju se uslovi za primenu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju koje ponovo postaje uređivanje dužničko – poverilačkih odnosa između firme i poverilaca, a koje kao jednu od mera predviđa i otpust duga kod poverilaca.

Skupština je usvojila i izmene Zakon o budžetskom sistemu kojima je propisana obaveza države da ojača oblast kapitalnog budžetiranja, odnosno da budžetski korisnici nadležni za javne investicije odrede srednjoročne prioritete javnih finansija i da ih dostave Ministarstvu finasnija.

Takođe, tim zakonom je propisano da, ako se nekim novim zakonom usvojenim u toku fiskalne godine, smanjuju ili povećavaju prihodi budžeta, istovremeno donese i propis čijom primenom će takvi efekti na drzavnu kasu biti neutralisani.

You May Also Like