Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica, iz Sremska Mitrovice, ulica Stari šor 114, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora preduzeća br.3260-2/12 od 14.09.2012.godine,i Pravilnikom o postupku licitacije rashodovanih sredstava i uklonjenih motornih vozila objavljuje:

OGLAS ZA JAVNU PRODAJU PUTEM NEPOSREDNOM POGODBOM UZ PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” iz Sremske Mitrovice oglašava  javnu prodaju putem neposredne pogodbe sledećih rashodovanih osnovnih sredstava.

 

R.br. Vrsta i tip količina Početna cena bez PDV-a u dinarima po komadu
1. Specijalno vozilo za odvoz smeća TAM 190  neispravno 1 344.759,28
2. Nadogradnja za odvoz smeca ATRIK MS2 – neispravna 1 380.576,32
3. Nadogradnja za odvoz smeća FAUN-    ROTOPRESS 516E –  neispravna 1 185.631,30
4. Specijalno vozilo za odvoz smeća MAN 24/192 FVL/BL – šasija 1 478.577,12

 

Sredstva se prodaju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju, na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike. Sredstva koja su predmet pogodbe mogu se razgledati svakog radnog dana od dana objavljivanja oglasa u priodu od 10,00 h do 14,00 h u prostorijama mašinske baze, JKP “Komunalije” u Sremskoj Mitrovici”, ulica Bulevar Konstantina Velikog bb, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 069-712-488.

Pravo učešća na  imaju sva fizička i pravna lica, čiji predstavnik mora da poseduje pismeno ovlašćenje za učešće u postupku neposredne pogodbe.

Prodaja se vrši metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pismenih ponuda, tako što sva zainteresovana lica mogu dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom “PISMENA PONUDA – NE OTVARATI“ na sledeću adresu JKP “Komunalije”, ul. Stari Šor br.114, zaključno sa 14.12.2012. do 12h.

Otvaranje pismenih ponuda održaće se 14.12.2012. godine ( 15 minuta po isteku vremena za predaju ponuda ) na adresi JKP “Komunalije“.

U svakoj pismenoj ponudi moguće je da bude ponuđen iznos za samo jedan ili više predmeta neposredne pogodbe. Jasno treba naznačiti u samoj ponudi na koji se predmet ista odnosi.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadži :

–         prijavu za učešće na neposrednoj pogodbi prikupljanjem ponuda, potpisanu lično ili od strane ovlašćenog lica i dokaz da je u pitanju ovlašćeno lice

–         bezuslovnu ponudu, uz navođenje jasno određenog iznosa na koji ponuda glasi

–         fotokopoju punomoćja overenog pred sudom za zastupanje na neposrednoj pogodbi prikupljanjem ponuda, ako otvaranju prisustvuje ovlašćeni predstavnik.

Zainteresovana lica su u obavezi da uplate depozit u iznosu od 10% od vrednosti predmeta neposredne pogodbe. Depozit se uplačuje na žiro račun br.355-1000968-53                            u Vojvođanskoj Banci ili na blagajni JKP Komunalije u Sremskoj Mitrovici, ul.Stari Šor br.114. uplate na žiro račun mogu se vršiti najkasnije dan ranije od dana određenog za neposrednu pogodbu. Uplate na blagajni Preduzeća se mogu izvršiti najkasnije do 12 časova 14.12.2012. godine. U slučaju odustanka od pogodbe depozit se ne vraća.

Nepotpune i neuredne ponude koje sadrže uslov neće se uzimati u razmatranje.

Komisija za sprovođenje postupka će ovlašćenom licu predložiti za kupca ponuđača koji je ponudio najvišu cenu za određeni predmet pogodbe.

Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 radna dana od javnog otvaranja ponuda. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kuporpodajne cene u roku od 3 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca isti stiče pravo na vlasništva nad pokretnom imovinom.

Konačnu odluku o izboru kupca neposrednom pogodbom donosi isključivo Ovlašćena komisija, uz uslova da prodajna cena ne sme biti niža od 50% od prvobitne cene predmeta pogodbe u skladu sa članom 11. Pravilnika.

Porezi I troškovi se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu i padaju na teret kupca.

Ovlašćeno lice Radosavljević Vladimir telefon  063-712-488

 

 

 

You may also like