Predložen novi način isplata zarada zaposlenima u zdravstvu

Sremska Mitrovica – Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, o kojima će poslanici raspravljati na narednoj sednici parlamenta, koja bi trebalo da počne u utorak, predviđa se novi sistem obračuna i isplata plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Na taj način će se u zdravstvenom sistemu, za razliku od drugih javnih službi, uspostaviti novi način obračuna i isplate plata i stvoriti mogućnost da se na primarnom nivou zdravstvene zaštite uvede novi model plaćanja za usluge u domovima zdravlja.

Primenjivao bi se model plaćanja po glavi stanovnika, dok bi se na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite uveo model finansiranja prema dijagnostičkim srodnim grupama.

Prema predlogu novog načina obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, koje se isplaćuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, zarade bi se sastojale iz tri dela – osnovne plate, dela plate po osnovu radnog učinka i dodataka na platu, koje zaposleni plaćaju na osnovu poreza i doprinosa.

Deo plate po osnovu radnog učinka određivaće se procentualnim uvećanjem osnovne plate, koje izražava priznati učinak po osnovu obima rada, kvaliteta izvršenog posla, broja i strukture opredeljenih osiguranih lica.

Predviđeno je i da se dodatak na platu obračunava i isplaćuje u visini utvrđenoj propisima o radu, a osnovica za obračun dodatka na platu činiće osnovna plata utvrđena Zakonom o platama.

Dodatak na platu pripada, kako izmene predviđaju, za vreme provedeno u radnom odnosu – za minuli rad i to u visini od 0,4 odsto od osnovice za svaku godinu rada provedenu u radnom odnosu.

Izmenama se predlažu i uvećanja plate po osnovu dodataka na nju, kao i po osnovu prihoda koje zdravstvene ustanove ostvare.

Uvođenjem novog načina obračunavanja plata zaposlenih u zdravstvu će se, kako je predviđeno, stvoriti uslovi za nagrađivanje prema rezultatima rada.

Cilj izmena je, kako se navodi u obrazloženju, sprovođenje uslova za stvaranje reforme u finansiranju zdravstvene zaštite i osiguranja, na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Predviđeno je da Vlada Srbije utvrđuje korektivne koeficijente, najveće procentualno uvećanje osnovne plate, kriterijume i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka i način obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Aktuelni Zakon uređuje sistem plata svih zaposlenih u javnim službama na jedinstven način, bez prepoznavanja specifičnosti pojedinih oblasti i bez nagrađivanja prema radu i radnom učinku.

You May Also Like