Sremska Mitrovica – Građani koji treba da podnesu poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak imaju još jedan dan da to učine, jer rok za podnošenje prijave ističe 15. marta.
Poresku prijavu su dužni da podnesu oni koji su ostvarili dohodak veći od 1.708.200 dinara. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-5 prema mestu prebivališta poreskog obveznika.
Oni koji ne podnesu poresku prijavu u propisanom roku, ne podnesu je nadležnom poreskom organu ili u prijavi ne navedu tačne podatke, biće kažnjeni za prekršaj novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara. Predviđene su i kazne za one koji izbegnu da plate ovaj porez i one zavise od visine iznosa utajenog poreza.

You may also like