Međunarodni dan volontera obeležen je juče, a primena Zakona o volontiranju, koji je u Skupštini Srbije usvojen u maju, počinje danas.Skupština Srbije usvojila je Zakon o volontiranju još u maju tekuće godine , kao organizovanom dobrovoljnom pružanju usluga ili obavljanju aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili dobro drugog.
Sada su završena neophodna podzakonska akta, pre svega, ona koja se odnose na način evidentiranja volontera i organizatora, kao i izgled volonterske knjižice.To omogućiti formiranje baze podataka, bez koje se ne može utvrditi koliko je volontiranje zastupljeno u Srbiji.
Volontiranje se promoviše kao aktivnost od intresa za Srbiju, odnosno od javnog interesa, kojom se doprinosi aktivnom uključenju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva jednakih moguhcnosti i poboljšanju kvaliteta života.
Volotiranje će biti omogućeno i mlađima od 15 godina samo u skladu sa zakonima o obrazovanju i vaspitanju.
Zakonom je zabranjeno volontiranje u uslovima opasnim po život i zdravlje i organizovanje volontiranja u cilju sticanja dobiti.
Volotiranje se obavlja na osnovu ugovora koji zaključuju organizator volontiranja i volonter, a volonter u svako doba može da ga raskine bez navođenja razloga.
Zakon definiše kratkoročno volotiranje i dugoročno volontiranje, duže od 10 časova nedeljno, najmanje tri meseca bez prekida.
Volonter može biti domaće ili strano fizičko lice, a organizator volontiranja može biti pravno lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti. Izuzetno to može biti privredno društvo i javno preduzeće.
Volontiranje mogu organizovati državni organ, organi autonomne pokrajine, lokalne samouprave i mesne zajednice.
Zabranjena je diskriminacija volontera, a propisana je i obaveza organizatora volontiranja da obezbedi obavljanje tih aktivnosti na način kojim se štite lični integritet i interes korisnika volontiranja.
Volonter nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist za volotiranje, a predviđena je isplata džeparca za dugoročno volontiranje čiji mesečni iznos ne može biti veći od 30 odsto neto iznosa minimalne zarade za puno radno vreme u Srbiji. Isplata džeparca utvrđuje se ugovorom o volontiranju.
Organizator volontiranja je odgovoran za štetu koju volonter uzrokuje, a dužan je da volontera osigura za slučaj povrede i profesionalnog oboljenja tokom angažovanja.
Evidenciju o organizatorima volontiranja vodi nadležno ministarstvo.
Novčane kazne za organizatora volontiranja u slučaju da krši zakon kreću se od 10.000 dinara do pola miliona dinara.

You may also like