Obnova zahteva za dečiji dodatak

Tokom novembra meseca 2010. godine vršiće se obnova zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, za većinu korisnika.
Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.
Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, korisnici su dužni da uz zahtev dostave i važeće rešenje o pravu na dečiji dodatak, dokaze o ukupnim primanjima u domaćinstvu za poslednja tri meseca, za nezaposlene uverenje izdato od NSZ i radnu knjižicu na uvid, kao i školske potvrde za decu osnovnog i srednješkolskog uzrasta.

You May Also Like