Tokom novembra meseca 2010. godine vršiće se obnova zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, za većinu korisnika.
Dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.
Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, korisnici su dužni da uz zahtev dostave i važeće rešenje o pravu na dečiji dodatak, dokaze o ukupnim primanjima u domaćinstvu za poslednja tri meseca, za nezaposlene uverenje izdato od NSZ i radnu knjižicu na uvid, kao i školske potvrde za decu osnovnog i srednješkolskog uzrasta.

You may also like