Komunalna policija u Sremskoj Mitrovici počela je sa radom posle nekoliko meseci priprema samog Grada za ovaj novi vid komunalnog uređenja i posle obuke koja je završena početkom novembra tekuće godine. Od juče komunalna policija samostalno obavljaja posao i formalno započinje svoj rad, rekao je za radio Ozon Zoran Berežni načelnik Gradske uprave za urbanizam i stambeno komunalne poslove.” Komunalna policija će biti na ulicama našeg grada na dobrobit svih građana”
Sve prijave građani mogu dostaviti telefonom ili ličnim dolaskom:
-Građani se mogu obratiti u Info centar ili Gradskoj upravi za urbanizam
– telefoni: 022/610-566 – Opština; 022/610-559
Na mitrovačkim ulicama su četiri komunalna policajca. Ova nova vrsta policije biće zadužena za probleme komunalnog reda, kao što su bacanje šuta, buka u kafićima, nepropisno parkiranje, bespravna gradnja, odnosno sve ono što remeti svakodnevni život. Ukratko, oni su tu kako bi se građani osećali ugodnije I bezbednije. Vladisavljević Miroslav Šef inspekcije i komunalne policije objašnjava šta građani mogu da očekuju. “ Svrha Komunalne policije jeste da se stavi u službu grada i građana grada.Građani mogu izvršiti prijave, peticije, predloge komunalnoj policiji , zadatak komunalne policije da evidentira sve slučajeve i o tome obavesti onoga ko je prijavu podneo.”
Komunalna policija obavlja poslove koji se odnose na:
– neposredno održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, na mestu održavanja reda, sprečavanjem narušvanja, odnosno, uspostavljanjem narušenog komunalnog reda, a naročito:
• sprečavanje ometanja u vršenju komunalnih delatnosti i zaštita komunalnih objekata od prljanja, oštećivanja i uništavanja;
• zaštita površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećivanja (ostavljanjem vozila, stvari i drugih predmeta, zapreka za vozila, postavljanjem privremenih montažnih objekata i slično);
• suzbijanje nelegalne prodaje i vršenja drugih delatnosti na površinama javne namene i drugim javnim mestima;
• sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje Grada (prljanje i oštećivanje fasada i drugih objekata, kao i spomenika i skulpturalnih dela; ispisivanje grafita; lepljenje plakata i postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim i drugim površinama; prljanje i oštećivanje gradskog mobilijara; ostavljanje građevinskog šuta i drugog otpada na površinama javne namene; izlivanje otpadnih voda i druge nečistoće na površine javne namene, kao i vršenje drugih radnji kojima se narušava urednost i čistoća Grada, kao i kontrola izvršavanja propisanih obaveza u pogledu održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju;
• kontrola uklanjanja snega i leda;
• sprečavanje prosjačenja i upotrebe zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima (petarde i slično);
• otkrivanje i u granicama ovlašćenja, sprečavanje bespravne izgradnje objekata i kontrola spoljnog obezbeđivanja i obeležavanja gradilišta odgovarajućom tablom;
• kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca;
• obezbeđivanje poštovanja kućnog reda u stambenim zgradama;
• održavanje reda na vodenom prostoru (zaštita voda, korišćenje mesta za postavljanje plovnih objekata i dr.) i obalama reka;
• obezbeđivanje uslova za nesmetano sprovođenje mera za zaštitu od požara (slobodan pristup objektu, protivpožarnom putu i stepenicama i dr.);
• obezbeđivanje poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim se radom može ugroziti mir i spokojstvo građana;
• kontrola upotrebe simbola i imena Grada.
– ostvariranje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada, koji se odnosi naročito na:
• javni linijski i vanlinijski prevoz putnika (nesmetano odvijanje linijskog prevoza putnika, prijem i iskrcavanje putnika u javnom linijskom i vanlinijskom prevozu putnika na stajalištima koja su za to određena i dr.);
• auto-taksi prevoz ( otkrivanje nelegalnog taksi prevoza, korišćenje taksi stajališta u skladu sa propisom i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprečavanje parkiranja taksi vozila van taksi stajališta, urednost i čistoća taksi vozila i dr.);
• javni vanlinijski prevoz robe i prevoz za sopstvene potrebe;
• rečni linijski prevoz;
• parkiranje (sprečavanje parkiranja na mestima na kojima se ometa korišćenje puta i odvijanje saobraćaja, kontrola korišćenja parkirališta u skladu sa propisom i signalizacijom, parkiranje na rezervisanim parking mestima i sl.).
– zaštitu životne sredine, a naročito u oblasti: zaštite od buke, zaštite vazduha od zagađivanja, zaštite prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole prirode i zaštićenih područja koja proglašava nadležni organ grada, kontrole nad skupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom i odlaganjem komunalnog, inertnog i neopasnog otpada i dr;
– zaštitu opštinskih i nekagorisanih puteva, ulica i državnih puteva iz nadležnosti Grada i pripadajućih putnih objekata od nepropisnog zauzeća i oštećivanja, odnosno svakog činjenja kojim se oštećuje ili bi se mogao oštetiti put ili ometati odvijanje saobraćaja na putu, kao i zaštita biciklističkih i pešačkih staza, saobraćajnica u naselju, saobraćajnih oznaka i signalizacije;
– zaštitu kulturnih dobara i drugih javnih objekata od značaja za Grad i gradsku opštinu;
– vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i drugih poslova iz nadležnosti Grada i gradske opštine;
– podršku sprovođenja propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada;
– pružanje pomoći nadležnim organima Grada, odnosno gradske opštine, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka (asistencija);
– preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada i
– učestvovanje u vršenju spasilačke funkcije i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda.

You may also like