Zakazana sednica Skupštine grada

Sremska Mitrovica – U utorak, 16. oktobra u sali I skupštine Grada Sremska Mitrovica sa početkom u 10:00 časova održaće se XXVIII sednica Skupštine Grada.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o pristupanju donošenja statuta Grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o refinansiranju dugoročnih kredita za kapitalne investicione rashode,
3. Predlog Odluke o zaduživanju grada za nabavku računarske opreme putem lizinga,
4. Predlog Odluke o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta Grada Sremska Mitrovica,
5. Predlog Odluke o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi „pčelica“ iz budžeta Grada Sremska Mitrovica,
6. Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, tražilaca azila i migranata, na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za period 2018. – 2022. godina,
7. Izmene Plana i programa poslovanja „Gradskog stanovanja“ doo Sremska Mitrovica,
8. Godišnji izveštaj o realizaciji godišnjeg plana ostvarivanja vaspitno obrazovnog rada i drugih aktivnosti u PU „Pčelica“ za radnu 2017/2018. godinu,
9. Godišnji plan PU „Pčelica“ za radnu 2018/2019. godinu,
10. Predlog zaključka o otpisu potraživanja prema subjektu privatizacije „Društvo za održavanje zgrada“ doo Beograd,
11. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja JP Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica na objektima – garažama u Sremskoj Mitrovici,
12. Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka prava korišćenja Centra za socijalni rad „Sava“ na objektu porodične stambene zgrade i zgrade za koju nije poznata namena u K.O.Šašincima,
13. Izbori i imenovanja.

Pročitajte još