Probna vozačka po starom još godinu dana

Sremska Mitrovica – Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja su usvojene u Skupštini Republike Srbije 22. marta, a objavljene u Sl. glasniku br. 24 od 26.03.2018. Pored ostalih izmena izvršena je izmena uslova u vezi dobijanja i korišćenja probne vozačke dozvole nakon položenog vozačkog ispita.

Primena novih propisa propisanih u novom članu 182. je odložena na jednu godinu.

Novi član 182. glasi:
Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, V1 i V sa rokom važenja:
1) dve godine – licima koja su položila vozački ispit sa navršenih 19 godina života,
2) do navršene 21. godine života licima koja su položila vozački ispit pre navršene 19. godine života.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.
Ako lice nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, izdaće mu se vozačka dozvola u skladu sa odredbama člana 179. ovog zakona.

Ako lice sa probnom vozačkom dozvolom položi ispit za vozača vozila jedne od ostalih kategorija iz stava 1. ovog člana, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće do datuma važenja probne vozačke dozvole koja je prvo izdata.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:
1) upravlja vozilom brzinom većom od:
– na autoputu 110 km/h,
– na motoputu 90 km/h,
– na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,
2) otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,
3) upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,
4) za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,
5) upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije V u trajanju od najmanje 5 godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina. Vozač iz stava 6. ovog člana može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

Lice koje vrši nadzor iz stava 6. ovog člana dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom „P”, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisuje posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.”.

Mora se priznati da su novi uslovi za dobijanje i upravljanje vozilom sa probnom vozačkom dozvolom znatno strožiji. Prema starim propisima probna vozačka dozvola se izdaje samo za «B» kategoriju u trajanju od godinu dana.

Piše: Branislav Stefanović
Vlasnik auto-škole „AUTOAS“, Sremska Mitrovica

Pročitajte još