Moguća razmena semenske za merkantilnu pšenicu roda iz 2018. i 2019. godine – Za gazdinstva do 20.000 kilograma

Vlada Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, omogući naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine.

Razmena će se vršiti sa fizičkim licima nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 i sa ostalim pravnim licima koja su registrovana sa istom šifrom pretežne delatnosti.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine je 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine i 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće onima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2019. godine su za fizička lica nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava jedna blanko potpisana solo menica, za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve tri blanko sopstvene menice, za zemljoradničke zadruge dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora, a za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno je do 20.000 kg, a ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.

eKapija

Pročitajte još