JP „SREM-GAS“ dve decenije sa potrošačima

Sremska Mitrovica – Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „Srem- gas“ Sremska Mitrovica je osnovano Odlukom Skupštine opštine Sremska Mitrovica, 25. juna 1998. godine, a rešenjem Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici, od 14. jula iste godine, preduzeće je i zvanično počelo sa radom. Tako je za JP „Srem-gas“ 2018. godina jubilarna jer se navršava 20 godina rada i postojanja.

Reč dve o nama…
Preduzeće je osnovano sa ciljem izgradnje i održavanja distributivne gasne mreže i obezbeđenja trajnog i nesmetanog snabdevanja potrošača prirodnim gasom na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Osnovna delatnost preduzeća je distribucija gasa i upravljanje distributivnom gasnom mrežom, a pored toga preduzeće se bavi izgradnjom distributivne gasne mreže kao i trgovinom prirodnim gasom.

Na teritoriji grada Sremska Mitrovica izgrađena je gasovodna mreža dužine preko 260 kilometara čelične i polietilenske mreže, kojom upravlja operator distributivnog sistema JP „Srem-gas“.

Prodaju prirodnog gasa vršimo na teritoriji grada Sremska Mitrovica snabdevamo oko 5000 korisnika, fizičkih i pravnih lica. Preduzeće je poseduje dve licence za prodaju prirodnog gasa, za snabdevanje i javno snabdevanje.

Radili smo na gasifikaciji svih industrijskih zona i na velikom infrastrukturnom projektu, izgradnji podvožnjaka u Fruškogorskoj ulici.

Do sada je JP „Srem-gas“ realizovao više faza izgradnje gasovodne mreže:
– 1998 – 99. godine – gasifikacija Sremske Mitrovice
– 2000. godine – nastavak gasifikacije Sremske Mitrovice
– 2003. godine – gasifikacija Laćarka
– 2004. godine – gasifikacija Jarka i Šašinaca
– 2006. godine – gasifikacija Mačvanske Mitrovice, Salaša Noćajskog i Noćaja
– 2007 – 2015. godine – gasifikacija industrijskih zona, sa nastavkom izgradnje ditributivno-gasne mreže i priključaka na postojećem distributivnom području
– 2016. godine – izmeštanje gasovoda tokom izgradnje prvog podvožnjaka u Sremskoj Mitrovici

U narednom periodu planiramo da završimo gasifikaciju sela zapadnog dela grada, Kuzmina i Martinaca, kao i drugih mesta gde se proceni da postoji zainteresovanost građana i privrednika za priključenje na distributivnu gasnu mrežu.

Preduzeće će i dalje pratiti razvojne aktivnosti Grada i sopstvenim sredstvima graditi gasovodnu mrežu kako bi se opremile nove industrijske zone i povećala njihova atraktivnost za nove investicije.

Kontinuirano se radi na korišćenju savremenih tehnologija u distribuciji prirodnog gasa, uvođenjem savremenog informacionog sistema GIS tehnologije, daljinskog praćenje velikih industrijskih potrošača, a planira se da i u narednom periodu nastavimo sa uvođenjem visokih tehnologija pre svega u pogledu merenja, očitavanja i daljinskog praćenja potrošnje prirodnog gasa.

Kvalitetnom izgradnjom gasovoda, uz korišćenje savremenih materijala i opreme, stalnom kontrolom i održavanjem sistema JP „Srem-gas“ obezbeđuje visok kvalitet rada i pouzdanost u distribuciji prirodnog gasa i u tehničko-tehnološkom smislu predstavlja integralni deo jedinstvenog gasovodnog transportno-distributivnog sistema u zemlji.

Prirodni gas – čista energije – energija budućnosti…

Jedan od najvećih izazova današnjice je pronaći način ostvarivanja održivog razvoja, tj. kako zadovoljiti sve veću potrebu za energijom, a da istovremeno zagađenje okoline smanjimo na minimum. Prirodni gas je vitalna komponenta svetske energetike. On spada u najčistije, najsigurnije i najkorisnije fosilno gorivo, pa mu i upotreba sve više raste. Prirodni gas sagoreva bez štetnih produkata čađi i pepela, s malim emisijama ugljen-monoksida i sumpor-dioksida čime se svrstava među ekološki najčistije energente.

Zaštita okoline jedan je od principa politike poslovanja JP “Srem-gas”. Redovno i na vreme se sprovode pregledi i ispitivanja, te servisiranja opreme, u skladu sa zakonskim obavezama i rokovima.

„Srem-gas“ danas i sutra…
Na mestu vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa “Srem-gas” iz Sremske Mitrovice nalazi se Danica Nedić, diplomirani pravnik.

„Skupština Grada usvojila je Program poslovanja JP „Srem-gas“ za 2018. godinu i to je okvir u kome funkcionišemo u narednom periodu. Tim Planom definisan je i jedan važan i veliki projekat koji se tiče gasifikacije dva velika mesta, Kuzmina i Martinaca. Već je na kraju realizacija projektovanja i aktivnosti smo usmerili na pravno-administrativne poslove koji su osnova za dalji rad. Nadamo se da ćemo u ovoj godini uspeti da otpočnemo i gradnju na terenu. Pored ovog velikog projekta, uvek smo tu da podržimo važne projekte koje Grad sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta života Mitrovčana prateći razvojne aktivnosti koje su planirane.

Jedan od ciljeva je i povećanje broja korisnika prirodnog gasa a podaci za prošlu godinu govore da je taj trend pozitivan i da svojim poslovanjem povećavamo broj fizičkih, ali i pravnih lica koji su korisnici naših usluga. Tu su i sve ostale redovne aktivnosti koje obavljamo, od kontrola, očitavanja, izgradnje priključaka i drugih poslova u sistemu. Intencija nam je da u narednom periodu nastavimo i sa ulaganjem u obučavanje zaposlenih kako bi obezbedili maksimum u pružanju usluga.

Na prvom mestu su nam potrošači bez kojih ni mi ne bismo postojali ovih 20 godina. Nastavićemo da podižemo kvalitet naših usluga jer smo mi, pre svega, servis građana i privrede i naša je delatnost od javnog značaja pa svoje poslovanje planiramo u tim okvirima. Pratimo njihove potrebe i želje i sistem svakodnevno usavršavamo kako bi zadovoljstvo bilo obostrano.

Jubilej od 20 godina postojanja je važan jer sabiramo iskustva i rezultate, prisećamo se svih važnih događaja i saradnika u ove dve decenije i sve to ugrađujemo u temelje našeg poslovanja. Ovih 20 godina nas obavezuje da radimo još više i još bolje “, rekla je Danica Nedić v.d. direktora JP „Srem-gas“.

Pročitajte još